Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

Проекти

Твоят час
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка; преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене; Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области и др.

В Професионална Гимназия по МСС „Ернесто Че Гевара“ има четири клуба по проект Твоят час. Компютърен дизайн с ръководител Ваня Гаджева, Клуб “Млад овощар” с ръководител Димчо Георгиев, Клуб “Млад автомонтьор” с ръководител Йордан Гинчев и Клуб “Млад предприемач” с ръководител Катя Гинева.


График на групите по проект Подкрепа за успех за периода юни-септември 2019г.