Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

Проекти

РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА МОН BG05M2OP001-5.001-0001
„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

ПГ по МСС “Ернесто Че Гевара” – с.Бояново участва в проекта в дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи и дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Информация за проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Статистика по Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за учебната 2021-2022 година


Твоят час
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка; преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене; Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области и др.

В Професионална Гимназия по МСС „Ернесто Че Гевара“ има четири клуба по проект Твоят час. Компютърен дизайн с ръководител Ваня Гаджева, Клуб „Млад овощар“ с ръководител Димчо Георгиев, Клуб „Млад автомонтьор“ с ръководител Йордан Гинчев и Клуб „Млад предприемач“ с ръководител Катя Гинева.


График на групите по проект Подкрепа за успех за периода юни-септември 2019г.