Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

Колектив

Колектив ПГ по МСС – Бояново за уч.2019/2020г.

1. Димчо Жечев Георгиев – директор
2. Катя Иванова Гинева – старши възпитател и ЗДАСД
3. Иванка Йорданова Узунова – старши учител по БЕЛ и френски език
4. Галина Димитрова Димитрова – старши учител по математика, информатика, ИТ и физика
5. Донка Атанасова Георгиева – учител по растениевъдство
6. Деян Тодоров Трайков – учител по животновъдство
7. Георги Стойчев Дочев – учител по история и география
8. Весела Иванова Караманова – учител по ФВС, БЕЛ и руски език
9. Владко Ненчев Станчев – учител по трактори и а-ли и ССМ – теоретично обучение
10. Петър Георгиев Русков – старши учител по трактори и а-ли и ССМ – практическо обучение
11. Димитър Желязков Димитров – старши учител по трактори и а-ли и ССМ – практическо обучение
12. Ивомира Щилиянова Кефалова – възпитател