Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

Документи

Документи от учебната 2023/2024 год.


Учебен план 8 клас – Земеделец

Учебен план 9 клас – Земеделец

Учебен план 10 клас – Монтьор

Учебен план 11 клас – Монтьор

Учебен план 12 клас – Земеделец

Oбщи правила за поведение

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2023/2024

График за дейностите по план-прием 2023/2024

ЕТИЧЕН КОДЕКС. 2023/2024

Мерки за повишаване на качеството 2023г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА 2023/2024

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2023/2024

Програма за превенция на преждевременното напускане от училище

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СВОБОДНИ МЕСТА УЧЕНИЦИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2020-2025

УТВЪРДЕН ПЛАН ПРИЕМ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ


Документи от учебната 2022/2023 год.


Oбщи правила за поведение

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2022-2023г.

График за дейностите по приемане на ученици

ЕТИЧЕН КОДЕКС. 2022-2023 г

Мерки за повишаване на качеството на образоването и обучението

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Програма за превенция на преждевременното напускане от училище

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СВОБОДНИ МЕСТА УЧЕНИЦИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2020-2025

УТВЪРДЕН ПЛАН ПРИЕМ

Училищен учебен план 8 клас

Училищен учебен план 9 клас

Училищен учебен план 10 клас

Училищен учебен план 11 клас

Училищен учебен план 12 клас

Форми на обучение


Документи от учебната 2021/2022 год.


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2021г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС. 2021-2022 г

Мерки за повишаване на качеството 2021г.

ПЛАН – ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС 2021-2022г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Програма за превенция на преждевременното напускане от училище

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СВОБОДНИ МЕСТА УЧЕНИЦИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2020-2023

УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ


Документи от учебната 2020/2021 год.


Oбщи правила-за-поведение

Етичен кодекс

Правилник за дейността на ПГ по МСС – с.Бояново

Форми на обучение

Годишен план за дейността на училището

мерки за повишаване на качеството 2020г.

План за изпълнение на стратегията

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Стратегия за развитие на училището

Училищни учебни планове