Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново

СТАРТИРА ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“

През учебната 2022/2023г. в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“ – с.Бояново стартира изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е повишаването на ефективността от партньорствата между училищата, предлагащи професионална подготовка и представителите на бизнеса за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Чрез участието в проекта на учениците се осигуряват допълнителни възможности за достъп до практическо обучение и подобряване на уменията им за работа в реална работна среда.

Ученици от единадесети и дванадесети клас в ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“ – с.Бояново участват в изпълнение на дейност 1 по проекта, а именно „Подкрепа на практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.